Вашата роба за нас е нешто свето, ние се грижиме за неа исто како да е наша.
Ние превземаме одговорност за истата од моментот на товарање до моментот на истовар на истата.Внимаваме да робата ја натовариме, обезбедиме и истовариме во исправна состојба и без оштетувања.
Дополнително, како мерка на претпазливост и сигурност постојано имаме важечко ЦМР осигурување за робата која се превезува.